Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van la Fève V.O.F. – Statensingel 148 B – 6217 KHMAASTRICHT
Kamer van Koophandel, inschrijfnummer 62472887

Artikel 1 – Toepasselijkheden definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, het geven van workshops van la Fève V.O.F., gevestigd te Maastricht.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

3. Onder “de deelnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan, de natuurlijke persoon die deelneemt aan de workshop, dit kan de wederpartij zelf zijn, maar ook iemand waarvoor de wederpartij de kosten voor de workshop betaald.

4. Onder “workshop” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke individuele dan wel groepsworkshop, cursus, demonstratie e.d. welke door of in opdracht van la Fève V.O.F. wordt verzorgd.

5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

6. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, zowel houdbare als bederfelijke zaken.

7. Onder “bederfelijke zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, verse voedselproducten die door het verstrijken van korte periode in kwaliteit achteruit gaan.

8. Onder “houdbare zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, diepgevroren voedselproducten c.q. overige voedselproducten met een houdbaarheidstermijnlanger dan 1 maand na de datum van levering.

9. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling(en)van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Indien la Fève V.O.F. op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van la Fève V.O.F. op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

12. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien la Fève V.O.F. dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft Verwezen.

Artikel 2 – Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden la Fève V.O.F. eerst nadat deze schriftelijk door la Fève V.O.F. zijn bevestigd dan wel zodra la Fève V.O.F. met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door la Fève V.O.F. bindend.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van la Fève V.O.F. zijn vrijblijvend gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Prijslijsten zijn geldig gedurende de periode die vermeldt staat op de prijslijst en onder de voorwaarde dat tussentijdse prijsverhogingen door derden door la Fève V.O.F. mogen worden doorberekend. Indien een offerte c.q. aanbieding een aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft la Fève V.O.F. het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, zonder dat de wederpartij dan enig recht heeft op schadevergoeding.

2. De door la Fève V.O.F. gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn voor bedrijven en consumenten exclusief BTW en kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht la Fève V.O.F. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling c.q. opdracht door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de overeengekomen prijzen en heeft la Fève V.O.F. het recht deze door te berekenen aan de wederpartij zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.

6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is la Fève V.O.F. hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij la Fève V.O.F. hiermee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

7. Getoonde e/o verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere om-schrijvingen in brochures, promotiemateriaal e/o op de website van la Fève V.O.F. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De in het vorige lid genoemde modellen blijven te allen tijde eigendom van la Fève V.O.F. en dienen op eerste verzoek van la Fève V.O.F. te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is la Fève V.O.F. gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door la Fève V.O.F. c.q. zijn toeleveranciers c.q. door hem ingeschakelde derden in werking treden dan is la Fève V.O.F. gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

9B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen na een termijnvan3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht.

Artikel 4 – Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft la Fève V.O.F. na overleg met wederpartij het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden voor rekening en risico van de wederpartij te laten verrichten zonder dat wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen als de prestaties van deze derden ondeugdelijk zijn. Een en ander ter beoordeling van la Fève V.O.F.

Artikel 5 – Leveringen leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. Indien la Fève V.O.F. zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door la Fève V.O.F. per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan, het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van la Fève V.O.F. verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan, het moment waarop de zaken feitelijk te beschikking staan van de consument.

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door la Fève V.O.F. te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. la Fève V.O.F.is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van la Fève V.O.F.is. De kosten voor verzending c.q. transport zijn voor rekening van consument.

7. Indien het niet mogelijk blijkt de houdbare zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de houdbare zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt la Fève V.O.F. zich het recht voor deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 2 weken waarbinnen de wederpartij la Fève V.O.F.in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen de wederpartij de houdbare zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij la Fève V.O.F. uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft la Fève V.O.F. het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. la Fève V.O.F.is dan gerechtigd de houdbare zaken aan derden te verkopen en de kosten en geleden schade , inclusief wettelijke rente, op wederpartij te verhalen. Verder is la Fève V.O.F. gerechtigd om zonder daartoe schadeplichtig te zijn alle eventuele vervolgovereenkomsten die gesloten zijn met wederpartij eveneens te ontbinden.

9. Indien het niet mogelijk blijkt de bederfelijke zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de bederfelijke zaken niet worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, zal la Fève V.O.F. zich inspannen deze te verkopen. Indien la Fève V.O.F.er niet in slaagt de bederfelijke zaken te verkopen, behoudt hij zich het recht voor deze te vernietigen. Bij verkoop respectievelijk vernietiging van de bederfelijke zaken als hiervoor beschreven, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van la Fève V.O.F. vergoeding van schade en/of gederfde winst te vorderen.

10. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag en of andere kosten te voldoen onverlet.

11. la Fève V.O.F.is bevoegd om –ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij –vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 6 – Voortgang levering

1. la Fève V.O.F. kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit) betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgestelde kunnen de extra kosten aan wederpartij worden doorberekend.

2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van la Fève V.O.F. niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is la Fève V.O.F. gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de wederpartij c.q. deelnemers

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door la Fève V.O.F. gewenste vorm aan la Fève V.O.F. ter beschikking worden gesteld. De wederpartij draagt er zorg voor dat voornoemde gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart la Fève V.O.F. voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens.

2. Indien een workshop op een door de wederpartij aangewezen locatie gehouden dient te worden dient de wederpartij ervoor te zorgen dat: la Fève V.O.F. op de vooraf bekendgemaakte tijd toegang krijgt tot de locatie waar de workshop gegeven dient te worden. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Dat la Fève V.O.F. binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de workshop gegeven zou worden wordt gewaarschuwd indien la Fève V.O.F.de workshop niet op het afgesproken tijdstip kan geven. La Fève V.O.F. kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen. De locatie waar de workshop wordt gegeven vrij is van overtollige materialen e.d. la Fève V.O.F. voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de workshop benodigde energie, zoals: elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Op de locatie waar la Fève V.O.F.de workshop geeft, de door la Fève V.O.F.in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem kosten zijn verbonden.

3. Tijdens deelname aan een workshop is de wederpartij gehouden zich aan de door la Fève V.O.F.in het kader van de workshop in redelijkheid gehanteerde huisregels, aanwijzingen e.d. te houden c.q. dient de wederpartij er voor te zorgen dat de door hem ingeschreven deelnemer(s) zich aan voornoemde huisregels, aanwijzingen e.d. houdt c.q. houden. la Fève V.O.F. zal de wederpartij uiterlijk bij aanvang van de workshop hierover informeren.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, dient de wederpartij c.q. dienen de deelnemers zich ten allen tijde op zodanige wijze te gedragen dat de overige deelnemers aan de workshop niet worden gehinderd door en/of last ondervinden van het gedrag van de wederpartijc.q. de deelnemer. Ingeval de wederpartij niet zelf deelneemt aan de workshop dient hij er voor zorg te dragen dat de door hem ingeschreven deelnemer(s) zich conform het bepaalde in de vorige zin gedraagt c.q. gedragen.

5. Ingeval de wederpartij niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is la Fève V.O.F. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Rechten van la Fève V.O.F. met betrekking tot workshops

1. la Fève V.O.F. behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een workshop daartoe aanleiding geeft.

2. la Fève V.O.F. behoudt zich het recht voor, zonder schade plichtig te worden, om de inhoud van de workshop  organisatorisch en/of inhoudelijk te wijzigen of te annuleren indien de omstandigheden daartoe naar het oordeel van la Fève V.O.F. aanleiding geven.

3. la Fève V.O.F. zal de wederpartij en/of deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.

4. la Fève V.O.F. behoudt zich het recht voor deelnemers van (verdere) deelneming aan een workshop uit te sluiten, wanneer het gedrag van de deelnemer(s) daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

Artikel 9 – Emballage

1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van la Fève V.O.F. en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.

2. la Fève V.O.F. is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. la Fève V.O.F.is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebrachte voor zover de emballage voldoet aan de staat waarin die geleverd is door la Fève V.O.F. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door la Fève V.O.F. bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt tevens zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is la Fève V.O.F. gerechtigd de emballage niet terug te nemen. la Fève V.O.F. kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 10 – Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de houdbare zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24uur na ontvangst van de houdbare zaken, aan la Fève V.O.F. te worden gemeld.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan la Fève V.O.F. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 7 dagennalevering aan la Fève V.O.F. te worden gemeld.

3. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bederfelijke zaken tot controle ervan over te gaan. Met betrekking tot deze bederfelijke dienen reclames van welke aard en in welke vorm dan ook binnen 24 uur na aflevering schriftelijk door de wederpartij aan la Fève V.O.F. te worden gemeld.

4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan la Fève V.O.F. kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

5. De bestelde zaken worden in de bij la Fève V.O.F. voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van la Fève V.O.F..

6. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardig. Een en ander ter beoordeling van la Fève V.O.F.

7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8. la Fève V.O.F. dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retour-zending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van la Fève V.O.F. indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door la Fève V.O.F. te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, niet goed zijn bewaard, vervalt elk recht op reclame.

11. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheden garantie

1. la Fève V.O.F. kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens-en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van la Fève V.O.F., zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid vanla Fève V.O.F., zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van la Fève V.O.F., uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van la Fève V.O.F.in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover la Fève V.O.F. hiervoor verzekerd is.

5. la Fève V.O.F. staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde, de feitelijke houdbaarheid ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

6. Indien la Fève V.O.F. voor de productie van de zaken grondstoffen van derden betrekt, baseert la Fève V.O.F. zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen op gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen aan la Fève V.O.F. zijn verstrekt. la Fève V.O.F.is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen.

7. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht la Fève V.O.F. zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

8. la Fève V.O.F. garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt.

9. De wederpartij verliest diens rechten jegens la Fève V.O.F., is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart la Fève V.O.F. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen en gebruiksaanwijzingen van la Fève V.O.F. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de geleverde zaken door de wederpartij.

B voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan la Fève V.O.F. zijn verschaft en/of voorgeschreven.

C voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen aan het geleverde heeft uitgevoerd of de geleverde zaken heeft verwerkt.

Artikel 12 – Betaling

1. Betaling voor gegeven workshops dient na afloop van de workshop contant te geschieden, tenzij anders is afgesproken.

2. Indien betaling na facturering is afgesproken dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A zal de wederpartij aan la Fève V.O.F. een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend.
B zal de wederpartij, na daartoe door la Fève V.O.F. te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut min. van € 150,00.Cheeft la Fève V.O.F. het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. la Fève V.O.F. zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4. Ter keuze van la Fève V.O.F. kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is la Fève V.O.F. bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien la Fève V.O.F. het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

7B. Het bepaald onder sub a van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 13 – Wet Incasso Kosten

Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding inde zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW. De geldende tarieven voor incassokosten zijn:* Minimumtarief€ 40,00/ * 15% over de eerste€ 2.500,00/ * 10% over de volgende€ 2.500,00/ * 5% over de volgende € 5.000,00/ 1% over de volgende€ 190.000,00/ * 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

1. la Fève V.O.F.is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door la Fève V.O.F. geproduceerde zaken, de hieraan en grondslag liggende recepten, ontwerpen e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten zijn zowel voor als na de levering van de zaken uitdrukkelijk en uitsluitend aan la Fève V.O.F. voorbehouden.

Artikel 15  – Eigendomsvoorbehoud

1. la Fève V.O.F. behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens la Fève V.O.F. heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Ingeval la Fève V.O.F. een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van la Fève V.O.F. vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht la Fève V.O.F. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

4. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens la Fève V.O.F. heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van la Fève V.O.F. te bewaren.

5. De wederpartij dient voor zijn rekening en risicode zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van la Fève V.O.F. ter inzage te geven.

Artikel 16 – Pand

1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens la Fève V.O.F. heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

A De zaken aan derden in onderpand te geven.

B Een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen.

C De zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerder financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. la Fève V.O.F. kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van la Fève V.O.F. op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 17 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid etc.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en la Fève V.O.F. gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

A. in staat van faillissement wordt verklaard
B. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt

C Door executoriale beslaglegging wordt getrokken.

D Onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

E Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 18 – Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is la Fève V.O.F. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van la Fève V.O.F., van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van la Fève V.O.F.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens la Fève V.O.F. tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, uitval van de energievoorzieningen, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 19 – Ontbinding, annulering, opzegging

1A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6.265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

1B. Het bepaalde in sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan la Fève V.O.F. een door la Fève V.O.F. nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan la Fève V.O.F. te vergoeden. la Fève V.O.F.is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en –naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen –20% tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart la Fève V.O.F. ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20 – Herroepingsrecht goederen, diensten, digitale inhoud

Voor de levering van goederen
1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons la Fève V.O.F., Statensingel 148b, 6217 KH Maastricht, bestellingen@la-feve.nl,  +31(0)43-3111399 via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post of via e-mail bestellingen@la-feve.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor diensten
1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.
3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons la Fève V.O.F., Statensingel 148b, 6217 KH Maastricht, bestellingen@la-feve.nl,  +31(0)43-3111399 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail bestellingen@la-feve.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Voor digitale inhoud
1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.
3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons la Fève V.O.F., Statensingel 148b, 6217 KH Maastricht, bestellingen@la-feve.nl,  +31(0)43-3111399 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail bestellingen@la-feve.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Op de tussen la Fève V.O.F. en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederland recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat la FèveV.O.F.de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar la Fève V.O.F.is gevestigd.

3. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat la Fève V.O.F. aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van la Fève V.O.F. zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.